Podmienky prijatia

Podmienky poskytovania sociálnych služieb

V Zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) možno poskytovať sociálne služby:

 • a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 • b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup prijímania prijímateľov sociálnej služby do ZPS

 1. Zaslanie vyplnenej žiadosti
 2. Vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu /mestský úrad, obecný úrad/
 3. Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ZPS spolu prílohami
 4. Kompletizácia žiadosti
 5. Sociálne šetrenie
 6. Komisia pre prijímanie do ZPS
 7. Predvolanie k nástupu
 8. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ZPS

01Zaslanie vyplnenej žiadosti

Zaslanie vyplnenej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s lekárskym nálezom na účely posúdenie odkázanosti  s prílohami ( posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia ak bol vydaný,)  na sociálnu službu zaslať na príslušný mestský alebo obecný úrad podľa trvalého bydliska fyzickej osoby ktorý žiada o posúdenie o sociálnu službu.

02Vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá príslušný mestský alebo Obecný úrad „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

03Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo
„Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ spolu prílohami tejto žiadosti a vydaným „posudkom o odkázanosti na sociálnu službu. doručí poštou alebo osobne na adresu : Auxilium Plus n.o, Číž 139,98043 .

V prípade že Zps voľné miesto nemá, fyzickú osobu s jej súhlasom zaradí do poradovníka čakateľov tohto zariadenia o ktoré klient prejavil záujem ,tak aby klient mohol zotrvať vo svojej komunite a zachovalo sa na právo voľby.

04Kompletizácia žiadosti

Po prevzatí žiadosti sociálna pracovníčka prekontroluje, či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a či je kompletná.
Ak žiadosť nie je kompletná zariadenie výzve žiadateľa o doplnenie žiadosti:

 • Žiadosť má byť na predpísanom tlačive ,podpísaná žiadateľom,
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, so sociálnym posudkom, lekárskym posudkom
 • Rozhodnutie o príjme žiadateľa. O výške dôchodku
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – úradne overenú

05Sociálne šetrenie

Sociálne šetrenie sa uskutoční po kompletizácií žiadosti. Spravidla realizuje v zložení: riaditeľ , sociálna pracovníčka, sestra. Jedná sa o prvý kontakt s žiadateľom, ktorý je prevádzaný v domácom prostredí, v mieste bydliska.

Cieľom šetrenia je zistenie stavu sociálnej situácie žiadateľa. O tejto návšteve, ako aj o sociálnej anamnéze žiadateľa sa vyhotoví písomný záznam.

06Komisia pre prijímanie do ZPS

Na účely prijatia do ZPS je určená komisia zložená z troch členov:

 • odborná pracovníčka
 • poverená pracovníčka sociálno – zdravotného úseku
 • riaditeľka

Komisia zasadá po skompletizovaní žiadosti a vykonaní sociálneho šetrenia. Odborná pracovníčka oboznámi členov prijímacej komisie s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa, vrátane odporúčania návrhu na riešenie. Zároveň predloží komisii informáciu o zdravotnom stave žiadateľa a jeho vplyve na sociálnu núdzu. Členovia komisie a prizvaní, po posúdení sociálnej odkázanosti, majú možnosť sa vyjadriť k predloženej žiadosti. Na základe zistených skutočností a po doporučení komisie, komisia rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej služby žiadateľovi. V prípade, ak nie sú v zariadení momentálne voľné miesta žiadosť sa zaeviduje do poradovníka. O zaradení do poradovníka čakateľov ZPS zasiela občanovi oznámenie.

07Predvolanie k nástupu do ZPS

V prípade uvoľnenia miesta v ZPS odborná pracovníčka zistí , či sa u občana vedeného v poradovníku nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v našom zariadení. V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do ZPS predvoláva k nástupu občana.

Termín nástupu sa občanovi oznámi najmenej 1 týždeň vopred. Súčasne sa oznámi občanovi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb predložiť a ktoré veci si môže vziať do ZPS. ZPS môže požiadať obec (mesto), v ktorej má občan trvalý pobyt o súčinnosť pri zabezpečovaní nástupu do ZPS.

Ak klient, po písomnom vyzvaní k nástupu, bez vážneho dôvodu nenastúpi do ZPS, zaradí sa na posledné miesto v poradovníku čakateľov. Občan je vyzvaný opätovne k nástupu potom, ak sa uvoľní miesto . V prípade, že ani po druhej výzve občan nenastúpi do zariadenia bez udania vážneho dôvodu, bude z poradovníka čakateľov vyradený. O vážnosti dôvodu rozhodne komisia.

Za vážne sa považujú najmä tieto dôvody: • hospitalizácia • kúpeľná liečba • náhle úmrtie v rodine, alebo iná rodinná tragédia • nemožnosť prepravy do zariadenia v stanovený deň • ak bude doručenie druhej zásielky neúspešné

08Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s ZPS

V prípade, ak sú splnené podmienky na prijatie do ZPS a ZPS má voľné miesto, uzatvorí sa „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ so žiadateľom. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje: • druh a miesto poskytovania sociálnej služby – ZPS Auxilium Plus n.o., Číž 139, 980 43 Číž

 • vecný rozsah – jednotlivé sociálne služby poskytované v ZPS – odborné, obslužné a ďalšie činnosti,
 • forma – celoročná,
 • čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • úhrada, spôsob jej určenia a platenia,
 • práva a povinnosti zúčastnených strán,
 • vypovedanie zmluvy zo strany prijímateľa i poskytovateľa služby,
 • podmienky prerušenia poskytovania sociálnej služby,
 • záverečné ustanovenia.